Qiang Li

Address: Room 812, Institute of Computing Technology, CAS

No.6 Kexueyuan South Road, Zhongguancun

Haidian District, Beijing 100190, China

Email: liqiang01@ict.ac.cn

Research interests
Data mining, Machine learning, social network, combinatorial optimization
Education
♦ Institute of Computing Technology, Beijing, China. MS in Computer Science, 2014-present.
♦ Beihang University, Beijing, China. BS in Computer Science, 2010-2014
Employment
♦ Research Intern, Microsoft Research Asia, Beijing, 2013.7 - 2014.6
Publications
♦ Multi-Classes Feature Engineering with Sliding Window for Purchase Prediction in Mobile Commerce. Qiang Li, Maojie Gu, Keren Zhou, Xiaoming Sun; IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW2015)
♦ Purchase Behavior Prediction in M-Commerce with an Optimized Sampling Methods. Zhihao Yi, Danning Wang, Kai Hu, Qiang Li; IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW2015)
♦ The Routing of Complex Contagion in Kleinberg's Small-World Networks. Wei Chen, Qiang Li, Xiaoming Sun, Jialin Zhang; The 22nd International Computing and Combinatorics Conference (COCOON'16)
♦ Shortest paths on evolving graphs. Yiming Zou, Gang Zeng, Yuyi Wang, Xingwu Liu, Xiaoming Sun, Jialin Zhang, Qiang Li; The 5th International Conference on Computational Social Networks (CSoNet'16)